Instytucje finansowe

Natomiast nie wszyscy orientują się, że tzw. pożyczek lombardowych udzielają również instytucje finansowe. Ogólny mechanizm działania takiego produktu finansowego jest podobny do działalności lombardu, choć w bankach jest to proces bardziej - rzecz jasna - sformalizowany.

Przejdźmy do szczegółów. P. lombardowa jest rodzajem kredytu udzielonego przez bank, przy czym nie bada się tutaj zdolności kredytowej, ale następuje weryfikacja i wycena zabezpieczenia pożyczki. Rodzaje takich zabezpieczeń (które mogą być stosowane w jednej lub kilku formach jednocześnie) to zwykle:

• zablokowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - najczęściej na lokatach terminowych - także w innym banku;

• blokada środków na rachunku papierów wartościowych (obligacji skarbowych, bonów skarbowych, oszczędnościowych, bankowych papierów wartościowych, obligacji emitowanych przez banki, certyfikatów depozytowych, itp.);

• zastaw rejestrowy na obligacjach Skarbu Państwa, bonach skarbowych, akcjach notowanych na GPW;

• zastaw zwykły - jako przyjęcie do depozytu bankowego papierów wartościowych wyemitowanych w postaci fizycznie istniejących dokumentów.